logo

Confidentiality Policy

Introduction

On 25 May 2018, the General EU Data Protection Regulation (GDPR) will become effective. Fulfilling its requirements, we send below the Information Clause, in which we inform you about the manner and purpose in which personal data are processed and about the rights related to the protection of personal data. You do not need to contact the Ediko sp. z o.o.,. All you need to do is read the following information or visit Privacy Policy at www.ediko.pl

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w UE (RODO). Spełniając jego wymagania przesyłamy poniżej Klauzulę Informacyjną, w której informujemy o sposobie i celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane oraz o przysługujących prawach związanych z ochroną danych osobowych. Nie trzeba kontaktować się z Ediko Sp. z o.o., wystarczy zapoznać się z załączoną treścią na ekranie lub z polityką prywatności Ediko w serwisie www.ediko.pl.

The right to information (information clause)

according to art. 13 § 1 and § 2 of the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016 (hereinafter: GPRD), we would like to inform you that:
JOINT CONTROLLERS OF PERSONAL DATA:
Ediko Sp. z o.o., Nakielska 3 street, 01106, Warsaw, Poland; VATIN: PL5272360258; KRS Number: 0000079405;
- hereinafter Owners

SCOPE OF APPLICATION
Application: personal data processing of users of Ediko & MPS Space account and participants of the MPS Space webservice.

 • In matters related to the processing of personal data, please contact the Data Protection Officer via e-mail address odo@ediko.pl
 • Personal data will be processed in order to:
  1. process of the creating MPS Space account based on art. 6 § 1 point f GPRD;
  2. the implementation of the contract for the provision of services offered by the Owners under the website on the basis of art. 6 § 1, point b. GPRD and
  3. marketing of products and services of the Owners to the e-mail address and phone number provided during registration at the website or and in the process of the creating MPS Space account by the Participant, including in the form of commercial information pursuant to art. 6 § 1 point a GPRD,
  4. to provide a newsletter service containing information about IT industry events based on art.6 § 1 point a GPRD.
 • The recipient of personal data may be the Ediko Partners indicated on the website ediko.pl or mpssatellite.com, which are crusial while working with the MPS Space data.
 • personal data will be stored for a period until you withdraw (opt-out) your consent to the processing of data for the purposes indicated in second point thereinbefore.
 • You have the right to access your personal data, rectify it, delete or limit processing.
 • You have the right to object to further processing, and if you agree to the processing of data to withdraw it. The exercise of the right to withdraw consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. The withdrawal of consent for the processing of personal data should be sent to the address of the Owners' registered office or to the email address: odo@ediko.pl.
 • You also have the right to transfer data.
 • You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority.
 • Providing your personal data by you is a condition of participation in the MPS Space and having MPS Space account. You are obliged to provide them and the consequence of not providing personal data will be the inability to participate in the system.
 • Your data will be processed in an automated way. Automated decision-making will be based on the principles of personalizing the marketing of services and products addressed to you, and the consequence of such processing will be a personalized advertising of services and products of the Ediko sent to the e-mail address and/or telephone number provided.

Warsaw, 25 May 2018
Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:
WSPÓŁADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH
Ediko Sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa, Polska; VAT: PL5272360258; KRS: 0000079405;
- hereinafter Właściciel

ZAKRES STOSOWANIA
Zastosowanie przetwarzanie danych osobowych użytkowników Konta MPS Space i użytkownika systemu MPS Space

 • w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: odo@ediko.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. procesie założenia konta MPS Space w oparciu o art. 6 § 1 lit. f RODO,
  2. realizacji umowy na przeprowadzenie usług oferowanych przez Właścicieli w ramach obsługi systemu na podstawie art. 6 ust 1 pkt b. RODO oraz
  3. marketingu produktów i usług Właścicieli na podany w trakcie założenia konta lub rejestracji w systemie adres e-mail oraz numer telefonu, w tym w postaci informacji handlowej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
  4. realizacji usługi newslettera zawierającego informacje o systemie i danych dotyczących konta na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
 • odbiorcą danych osobowych mogą być Partnerzy Ediko wskazani na stronie ediko.pl, którzy poprzez kontakt z firmą lub partnerem uzyskają informacje odnośnie Uczestnika (podmiot danych);
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu wycofania przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych w celach wskazanych w kropce numer dwa Klauzuli.
 • Ma Pan(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Ma Pan(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać na adres siedziby Właścicieli lub na adres email: odo@ediko.pl.
 • Ma Pan(i) także prawo do przenoszenia danych.
 • Przysługuje Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem posiadania Konta MPS Space i możliwości korzystania z Systemu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z systemu.
 • Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Będzie się to odbywało na zasadach targetowania marketingu usług i produktów kierowanych do Pani/Pana, konsekwencją takiego przetwarzania będzie spersonalizowana reklama usług i produktów, Właścicieli przesyłana na podany adres e-mail i/lub numer telefonu.

Warszawa, 25 Maj 2018
Back to login / powrót do logowania